ANDRZEJ PREISS

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, magister prawa, adwokat od 1987.

Wyspecjalizował się w obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (Phare, Fundusz Spójności) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych oraz CUPT i TEN-T, zwłaszcza prowadzonych w oparciu o reguły kontraktowe FIDIC. Obsługuje kontrakty finansowane przez Bank Światowy w Polsce. Ma doświadczenie w procesach arbitrażowych ICC w Paryżu, jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie i Sądu Arbitrażowego SIDIR w Warszawie.

Sprawował i sprawuje obsługę prawną Zamawiających, Wykonawców oraz Zespołów Pomocy Technicznej i kontraktowych Inżynierów Kontraktu w wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak „Budowa Falochronu Osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, (Portu LNG) w Świnoujściu (wartość inwestycji 833 mln. zł), „Rozbudowa Infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu” (wartość projektu ok. 98 mln zł), Programu Poprawy Jakości Wody w Szczecinie (obejmujący 24 kontrakty wykonawcze i inżynieryjne, wartość inwestycji ok. 282 mln. euro, w tym problematyka pozyskiwania nieruchomości), projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”(wartość inwestycji ok. 260 mln euro), zadania „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (tzw. Spalarnia, wartość projektu ok. 633 mln. zł), „Budowa Nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu” (w ramach budowy Terminalu LNG, wartość projektu ok. 167 mln zł), „Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie” (wartość projektu ok. 37 mln zł), „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” (wartość projektu ok. 57 mln zł), „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” (wartość projektu ok. 75 mln zł), „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe” (wartość projektu ok. 51 mln. zł, „Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin” (wartość udziału Zamawiającego ok. 9 mln. PLN), współpraca przy przygotowaniu dokumentacji projektu CEF (Connecting Europe Facility) „Zrównoważona autostrada morska oparta o modernizację infrastruktury portowej, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza,  „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”.

- zarówno w formie doradztwa i obsługi prawnej Zamawiających jak i członkostwa w zespołach Inżyniera jako kontraktowy specjalista prawnik – członek zespołów Inżyniera Kontraktu. Obsługa obejmuje wszystkie etapy inwestycji, od etapu SIWZ po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Sprawuje lub sprawował stałe doradztwo prawne zespołom Inżyniera w zadaniach „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie farmy wiatrowej …… w formule „pod klucz” wartość ponad 90 mln. zł, „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”, System RIS (Usług Informacji Rzecznej) „Dolna Odra”, „Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński”, „Porty Zalewu Szczecińskiego – Poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie”.

Sprawował doradztwo prawne dla Wydziału Inwestycji Miejskich miasta Szczecin w zakresie obsługi kontraktów współfinansowanych przez Unię Europejską, m.in. budowy Filharmonii Szczecińskiej (wart. 122 mln. zł) , Budowy Portu Jachtowego w Szczecinie część lądowa i część wodna (łącznie ok. 50 mln. zł), budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (wart. 188 mln. zł), przebudowa ulic Potulickiej i remont ul. Narutowicza na długości ok. 1,3 km ( w tym przebudowa torowiska tramwajowego i trakcji tramwajowej) wartości ok. 18 mln. PLN) i innych.

Wszystkie te kontrakty zawierane były w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych lub specustawy o budowie Portu LNG w Świnoujściu, w znakomitej większości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach obsługi prawnej wspomagał klientów w rozliczaniu płatności funduszowych, brał udział w postępowaniach wywołanych kontrolą Instytucji Wdrażających (Finansujących) lub pośredniczących, przygotowywał dokumentację pokontrolną a w tym odwołania w zakresie uchybień dotyczących rozliczeń projektów oraz korespondencji z instytucjami UE.

Od wielu lat sprawuje również obsługę prawną firm wykonawczych, w zakresie kontraktów na roboty budowlane i usługi renowacyjne, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wiodącej w branży Spółki Per Aarsleff Polska.

Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi prawnych aspektów nowych regulacji prawnych dotyczących prawa wodnego ze szczególnym uwzględnieniem wód opadowych i retencji.

Prowadzi szereg spraw sądowych oraz na etapie rozjemstwa na zlecenie przedsiębiorców różnej wielkości.

Obecnie i uprzednio członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółki Skarbu Państwa i spółki giełdowej. Prowadzi od lat kancelarię adwokacką, z bogatym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców i praktyką sądową, w tym międzynarodową.

Jest członkiem – niezależnym inżynierem konsultantem SIDIR, jedynego polskiego stowarzyszenia afiliowanego przy FIDIC.

Biegle włada językiem angielskim. Od roku 2002 jest Konsulem Honorowym Królestwa Danii w Szczecinie, odznaczony najwyższym odznaczeniem Danii przez Królową Danii.

Szczecin, dnia 25 czerwca 2017