Oferta

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu obsługujemy podmioty gospodarcze z każdej branży oraz klientów indywidualnych. Poniżej wskazujemy specyfikację świadczonych przez Kancelarie usług.

Podmioty gospodarcze:

 • pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji,
 • obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego, zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
 • reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych.

Klienci indywidualni:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego,
 • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • windykacja należności.

Specjalizujemy się w:

 • negocjowaniu, sporządzaniu i opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym także umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC,
 • dochodzeniu odszkodowań,
 • ubezpieczeniach majątkowych,
 • zakładaniu i rejestracji spółek i stowarzyszeń,
 • windykacji należności.

Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według dwóch modeli:

I.  Wynagrodzenie ryczałtowe:

 • miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi,
 • jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę np. sporządzenie opinii prawnej, negocjacje handlowe, prowadzenie sprawy przed sądem, przed prokuraturą lub organem administracyjnym (zakres czynności objętych jednorazowym wynagrodzeniem ryczałtowym jest ustalany indywidualnie z każdym klientem).

II. Wynagrodzenie godzinowe:

 • wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).